Go to content

Obchodní a podmínky

PROVOZOVATEL

ARIZONA Finance, s.r.o.
Sídlo: Ke Březině 309/7, Písnice, 142 00 Praha
Identifikační číslo: 24775045
Daňové identifikační číslo: CZ24775045
Telefon: +420 222 096 111
Adresa elektronické pošty: info@investicniforum.online
(dále jen „Prodávající“).

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a další osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího ohledně zboží a souvisejících služeb vymezených v odst. 2 tohoto článku. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.investicniforum.online (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

Na webové stránce Kupující objedná účast na online konferenci Investiční Fórum 2021. Kupující prostřednictvím prostředku komunikace na dálku na Webové stránce vyplní objednávku (dále jen „Objednávka“) a provede platbu v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Prodávající zajistí zprostředkování přenosu ke Kupujícímu pomocí komunikace e-mailem.

Komunikace probíhá elektronicky prostřednictvím veřejné sítě internet. Komunikace prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (zpravidla chytrým telefonem, tabletem nebo počítačem) je zpoplatněna příslušným poskytovatelem datového připojení, se kterým má spotřebitel uzavřenou smlouvu.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Pro objednání Zboží Kupující: Vyplní údaje potřebné pro vyřízení objednávky ( e-mailovou adresu sloužící k potvrzení objednávky a platby, jméno a příjmení).

Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku vstupenek“.

Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena v okamžiku, kdy je Prodávajícímu doručena kompletní Objednávka a potvrzení o platbě. Za kompletní objednávku se považuje objednávka obsahující všechny povinně vyplňované údaje, včetně identifikace objednávaného zboží, kupní ceny, způsobu úhrady kupní ceny. Obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním Zboží. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním Zboží ve smluvené výši (kupní cena Zboží a náklady spojené s dodáním Zboží dále společně jen „Cena Zboží“).

Cenu Zboží může Kupující uhradit Prodávajícímu přímo prostřednictvím online platebních nástrojů, přičemž potvrzení o provedené platbě bude doručeno na e-mail, který Kupující uvede v Objednávce.

Závazek Kupujícího uhradit Cenu Zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Cena Zboží je splatná do 3 dnů od uzavření Smlouvy. Kupující je povinen uhrazovat Cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího a Kupující bere na vědomí, že od Smlouvy nelze odstoupit v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) občanského zákoníku, protože se jedná o zboží zhotovené na míru dle požadavků/přání Kupujícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Prodávající neodpovídá za vady, které jsou mimo rozsah jeho působnosti, zejména v přenosové části sítě internet, v síti mobilního operátora nebo v prostředku komunikace na dálku Kupujícího. Prodávající dále výslovně neodpovídá za provedení plateb.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodavající neposkytuje investiční poradenství, finanční poradenství, ani investiční doporučení.

Prodávající nenabízí žádné analýzy nebo doporučení týkající se nákupu investičních instrumentů nebo možností obchodovat na finančních trzích krátkodobě či dlouhodobě. Jsou-li na webu, v e-mailech, v konferencích, v učebních materiálech, v dokumentech ke stažení, v prezentacích, ve videích, ve webinářích, v článcích, nástrojích či v on-line kurzech zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie, podkladová aktiva či deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Rozhodnutí obchodovat na burze s finančními deriváty je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

Veškeré informace jsou prezentací zkušeností autorů článků a nelze je brát jako reklamu či investiční doporučení.

Obchodování na finančních trzích je rizikové a nese s sebou možnost ztráty části, nebo i celého investičního kapitálu. Prezentované dosavadní výsledky nejsou zárukou výsledků budoucích a neodráží realitu obchodování na burze.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje Kupujícího, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

Prodávající je správcem osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely:

realizace nákupu Zboží na Webových stránkách a plnění Smlouvy. Pro tyto účely zpracovává Prodávající osobní údaje o Kupujících v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, e-mail. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je plnění Smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů Kupujícím je dobrovolné a bez tohoto poskytnutí nelze obsah smlouvy realizovat;

oprávněných zájmů Prodávajícího, spočívajících v přímém marketingu (zasílání obchodních sdělení elektronicky e-mailem). Pro tento účel je používána pouze e-mailová adresa Kupujícího uvedená v Objednávce. Pokud s uvedeným zpracováním Kupující nesouhlasí, má právo podat proti němu námitku dle odst. 6 tohoto článku;

pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího spočívajících v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků Prodávajícího jsou osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, adresní údaje pro doručení Zboží, a dále informace vztahující se k předmětu Smlouvy (např. identifikace zboží, způsob jeho úhrady apod.). Pokud s uvedeným zpracováním Kupující nesouhlasí, má právo podat proti němu námitku dle odst. 6 tohoto článku.

Prodávající bude osobní údaje uchovávat po dobu trvání účinnosti Smlouvy a dále po dobu nejdéle 10 let, případně po dobu delší, bude-li v daném případě odůvodněna právními předpisy.

Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů, případně prostřednictvím zpracovatele na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám, vyjma případů, kdy jsou k tomu třetí osoby oprávněny dle právních předpisů.

Kupující má za podmínek stanovených GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího, včetně přímého marketingu. V případě, že nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Kupujícího, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ukončí Prodávající na základě námitky Kupujícího zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Kupující souhlasí s tím, že veškeré osobní údaje může Prodávající zpracovávat s využitím výpočetní techniky, tedy i automatizovaně.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní poměr mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí českým právním řádem. Soudy příslušnými pro rozhodování sporů budou vždy soudy ČR.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce www.coi.cz. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on–line, lze případný spotřebitelský spor vzniklý v souvislosti s plněním poskytovaným na základě smlouvy uzavřené on–line řešit také prostřednictvím k tomu určené evropské on–line platformy pro mimosoudní řešení sporů (ODR platforma).

Změny Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě v souladu se zákonnými požadavky.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky v návaznosti na vývoj právního řádu a svou obchodní politiku měnit, doplňovat, nebo je rušit vydáním nových obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. listopadu 2020.